Resultaten

Samen groenten verbouwen in de buitenruimte. Waar is dat goed voor? Groen is Goed op heel veel vlakken!
De komende tijd zullen we op verschillende manieren inzichtelijk maken wat voor resultaten wij boeken: door middel van interviews, verslagen van activiteiten, het wegen van de oogst, filmpjes en verhalen over mensen en gebeurtenissen op de tuin.
 


Duurzaamheid / Ecologische Voetafdruk
Op de GroenGoedtuinen verbouwen mensen samen hun groenten. Dat heeft verschillende fysieke effecten.

  • Aanvoerlijnen worden verkort wanneer je geen kiwi’s meer eet uit New Zeeland maar frambozen, aalbessen, aardbeien, bramen, appels, peren, kersen en cranberries uit de gezamenlijke tuin in het plantsoen voor je deur. Dat betekent een reductie in het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot. Hoeveel dat precies is kunnen wij niet meten. De productie en de mate van zelfvoorziening door de tuinen in het leven van deelnemers zegt wel iets over het verminderen van de ecologische voetafdruk van de mensen die meedoen. Daarom houdt een aantal deelnemers bij hoeveel groenten en fruit zij van de tuin meenemen en hoe groot dat deel is in hun wekelijkse consumptie. Binnenkort verschijnen de eerste resultaten hiervan.
  • Elke vierkante meter dat je van het park voor je deur eetbaar inricht, wordt je ecologische voetafdruk een vierkante meter minder: we hoeven elders een vierkante meter minder bos te kappen voor landbouwgrond. De impact hiervan is wederom afhankelijk van de productiviteit en mate van zelfvoorziening die deelnemers weten te handhaven door de tuinen.
  • We verbouwen groenten op een ecologische manier. Afhankelijk van onze productiviteit betekent dat over het algemeen een reductie van het gebruik van gif en kunstmest en gemotoriseerde landbouwmachines.
  • Wij verbeteren de bodem door een continue aanvoer van organisch materiaal (bladeren, houtsnippers, stro, ander mulch). Daardoor wordt een schaal stuk land in de stad omgevormd tot een stuk land met een hoog gehalte aan organisch materiaal en dus CO2 opslag.

Naast de directe fysieke invloed van de tuinen op de ecologische voetafdruk van deelnemers dragen de tuinen bij aan een groeiend besef dat we duurzamer dienen te leven. Vanuit de tuinen wordt veel enthousiasme uitgedragen voor een groene, duurzame en sociale stad. Deelnemers ontwikkelen op meerdere terreinen een duurzame manier van leven. En er groeit draagkracht voor groene transities die nodig zijn in de voedselketen, energie- en grondstoffensector en waterhuishouding.
 
Ecologische functies
De tuinen hebben andere ecologische functies. Ze dragen bij aan een grotere biodiversiteit in de stad: waterbuffering, bijen, luchtkwaliteit, biodiversiteit, bodemleven, CO2-opslag in de bodem. Door permacultuurprincipes in de praktijk te brengen koesteren wij op onze tuinen een biodiversiteit aan planten, dieren, insecten en een rijk bodemleven. Om enkele voorbeelden te geven.
 
Biodiversiteit
Elke tuin heeft naast de groentenbedden ook gebieden voor vaste planten. Op de ene tuin zoals de Tuin op Hofbogen en het Pompenburg Park is dat een rijke inheemse kruidenlaag, in stand gehouden door een gefaseerd maaibeleid. Op de andere tuinen staan er altijd inheemse hagen en bosranden. Heesters als sleedoorn, meidoorn en duindoorn bieden onderkomen aan vogels en insecten. En zelfs op de groentebedden is een grote diversiteit aan gewassen te vinden. Tientallen looksoorten, meerdere aardappelsoorten, tomaatsoorten en wortelgewassen worden afgewisseld met oude ‘vergeten’ cultuurgewassen als haverwortel, suikerwortel en aardaker en ondersteunende gewassen als klaver, wikke en smeerwortel. 
Binnenkort verschijnt hier een lijst met soorten die we tegenkomen op onze tuinen.
 


Armoedebestrijding
Rotterdam is de armste stad van Nederland. Één van de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Tuinen kunnen voorzien in een aantal fundamentele menselijke behoeftes, te beginnen met voedsel. Daarom kan tuinieren een rol spelen bij de bestrijding van armoede. De rol die tuinen kunnen spelen is niet onbelangrijk, maar wel beperkt. Het geld dat je per maand uitspaart door het verbouwen van je eigen groenten en fruit is maar een klein deel van je vaste lasten. Een groot deel betaal je niet aan voedsel maar aan woonlasten, belasting en verzekeringen, soms aan schulden en vanwege ons huidige geldsysteem ook altijd aan rente (Broere 2012).
Samen groenten verbouwen in het plantsoen voor je deur. Dat levert niet alleen wekelijks verse groenten en fruit op. De buurtmoestuin voorziet ook in andere fundamentele menselijke behoeftes. De tuinen zijn een plek waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe vrienden maken. Ze dragen bij aan sociale cohesie. De tuinen maken en houden de stadsmens geestelijk en lichamelijk gezond. Op de tuin beweeg je veel, draagt het zonlicht op je huid bij aan voldoende vitamine D, verbouw je gezond voedsel, kom je tot rust, verwerk je stress, gaat je hoofdpijn over, kan je bijkomen van een burnout, leren kinderen waar groenten vandaan komen, hoe mensen met een andere culturele achtergrond leven, en hoe je in een groep samenwerkt. Groen vangt fijnstof af uit de stadslucht die wij en onze kinderen dagelijks inademen. En de tuinen bieden een (schaarse) plek waar mensen een band kunnen aangaan met de natuur. Door de tuinen voelen mensen zich meer thuis in hun sociale en natuurlijke omgeving.
Kortom: wij zetten tuinieren in tegen armoede. Lees hier alles over hoe we dat doen.
 


Gezondheid
Door het fysieke werk op de tuinen met andere mensen in de buitenlucht, dragen tuinen bij aan een gezonde manier van leven. Tuinieren kan een sterk middel zijn tegen overgewicht, eenzaamheid en depressie. Dit wordt steeds vaker door wetenschappelijk onderzoek bevestigd (Wood e.a. 20015).
Wij vragen het aan deelnemers. Wat doet de tuin met jou gezondheid?
 


Sociale Cohesie
Samen tuinieren is een laagdrempelige manier voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en het sociale netwerk te vergroten en verdiepen. Ook dat is wetenschappelijk bewezen. “Buurt(moes)tuinen en ander ‘sociaal groen’ zijn geschikte instrumenten voor het stimuleren van sociale cohesie.” (Bronsveld 2014)
Aan de hand van activiteiten en gesprekken met deelnemers proberen wij te laten zien wat de tuinen doen met de sociale cohesie in de wijk.
 


Andere functies:
Empowerment of “zelf/samen-redzaamheid”
Door de activering en de contacten die men legt via de tuin en het fysieke concrete resultaat van het werk dat men verricht worden talenten en eigenwaarde aangeboord. De sociale veerkracht in de wijk groeit en voor deelnemers ontstaan er daardoor ook buiten de tuin nieuwe mogelijkheden om verder te komen in het leven. De zelfredzaamheid en samenredzaamheid worden sterker.
 
Veiligheid
Door een sterkere sociale cohesie, sociale controle, een bloeiend leven op straat in de wijk, kan een tuin veel bijdragen aan een veilige leefomgeving, voor jong en oud.
 
Educatie 
Tuinen zijn rijke plekken waar veel vormen van educatie kan plaatsvinden, van natuur- en milieueducatie voor kinderen, tot stageplekken en het bijscholen van volwassenen.
 
Participatie en integratie
Mensen raken betrokken bij het leven in de wijk en hebben door een versterkt sociaal netwerk. Ook kunnen deelnemers en stagaires werknemerskwaliteiten ontwikkelen. Op die manieren kan een tuin bijdragen aan grotere kansen op instroom op de arbeidsmarkt.
 
Werkgelegenheid
De tuinen zijn vaak plekken waar de maatschappelijke functies ook een economische waarde hebben, of waar simpelweg iets geproduceerd wordt, zoals voedsel. Dit biedt ruimte voor mensen om met de productie van die waarde inkomsten te verdienen.
 
Beheer openbare ruimte
Tuinen beheren belangrijke plekken in de openbare ruimte.
 


Deze pagina is nog niet af. Er wordt hard aan gewerkt…