Privacy Statement

Stichting GroenGoed, gevestigd in Rotterdam (hierna GroenGoed), gebruikt jouw gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn en om je te informeren over onze activiteiten en ontwikkelingen. GroenGoed beschermt jouw gegevens daarbij zoals het hoort. Jouw (persoons)gegevens zijn en blijven van jou: we vertellen je graag wat we van je weten, waarom we dat nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn, wat je precies van ons kunt verwachten en aan welke regels van toepassing zijn.

In dit privacystatement geven wij je informatie over het volgende:

Welke persoonsgegevens gebruiken wij waarvoor?

Donateurs en Sponsors

GroenGoed is voor haar inkomsten afhankelijk van de donaties van donateurs en sponsors. GroenGoed benadert (potentiële) sponsors en donateurs met verzoeken om donaties en mogelijk andere steun. GroenGoed onderhoudt een langdurige relatie met huidige donateurs en sponsors en vrijwilligers en informeert hen over activiteiten en ontwikkelingen van GroenGoed.

De gegevens die worden vastgelegd in de donateursadministratie worden gebruikt voor het verwerken van donaties en het periodiek verzoeken om ons (opnieuw) te steunen. Daarbij gebruiken wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (contactgegevens), geboortedatum. Voor onze donateursadministratie en fondsenwervende programma’s gebruiken we hiernaast banknummer en betaalhistorie.

Vrijwilligers / Deelnemers

Om onze vrijwilligers te informeren via telefoon, post en e-mail gebruikt GroenGoed persoonsgegevens zoals contactgegevens, geboortedatum en bankgegevens (in geval van vergoeden van bepaalde onkostenvergoedingen). Verder vullen vrijwilligers een intakeformulier in tijdens een intakegesprek. Op het formulier wordt aan de vrijwilliger toestemming gevraagd om de ingevulde gegevens te bewaren.

Supporters

Naast vrijwilligers en donateurs gebruikt GroenGoed de contactgegevens van supporters die hebben aangegeven via de nieuwsbrief op de hoogte te blijven van activiteiten en ontwikkelingen van GroenGoed.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens (nog meer)?

GroenGoed schakelt soms andere bedrijven in, zoals bedrijven die zorgdragen voor mailings, hosting van onze website en betaaldienstverlening voor het ontvangen van donaties. Wij zorgen er in ieder geval voor dat er voldoende vereiste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en uitsluitend voor opgedragen doeleinden worden gebruikt.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische doeleinden aan derden worden verstrekt. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Vanzelfsprekend bewaart GroenGoed persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor onze redelijke doeleinden. Hoe lang een persoonsgegeven wordt bewaard is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

GroenGoed gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. GroenGoed heeft maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, onder meer door het gebruik van beveiligingssoftware, virusscanners en firewalls.

Onze donatiepagina beveiligt jouw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Hiermee wordt afluisteren van communicatie, inmenging of vervalsing van berichten voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient je browser je te melden dat je op een veilige site bent door een slotje weer te geven in de adresbalk van je browser.

Verder hebben alleen bestuursleden en uitvoerende sociaal hoveniers van GroenGoed toegang tot jouw persoonsgegevens als dat nodig is om een bepaalde taak te verrichten en hebben alle bestuursleden en uitvoerende sociaal hoveniers zich contractueel verbonden aan absolute geheimhouding.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GroenGoed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groengoedrotterdam.com. We reageren zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen vier weken, op jouw verzoek.